15 avril 2024

Bravo moun GONAÏVES ! Bravo Etidyan UPAG! Moun nan nò a konpran,Etidyan UPNCH a konpran.

5 min read

*Etidyan UPNCH men nouvel la, na konprann*

Bravo moun Gonaives! bravo etidyan UPAG! Moun nan Nò a konprann, etidyan UPNCH a konprann.

Apre Joram Vixamar ak Joel Michel, kise 2 ansyen etidyan UPNCH te fin rive nan tèt inivèsite nan mwa septanm 2017 la, yo te mete yo o travay epi reyalize anpil gwo bagay nan inivèsite a, tankou: – tout egzamen ak rezilta fèt nan lè ak bon jan kondisyon; – Ranfose bibliyotèk inivèsite a ak 8 bwat liv tou nèf; – Distribiye laptob bay etidyan ki loreya yo yon fason pou yo ankouraje ekselans; -Mete yon pwogram master nan domèn ekonomi ak kolektivite teritoryal; -Prepare 2 lòt pwogram master pou iniversite a, yon nan jesyon finansye lot la nan edikasyon; -Mete yon lajan pou ankadre memwa etidyan yo, yon manyè pou yo pa fè 5 lane aprè yo fini san yo pa soumèt memwa yo; – Enfimri pou ba etidyan yo premye swen sizoka ta gen yon ijans; -Kafeterya pou etidyan yo, kote ak 25 pyas selman yon etidyan ka manje chak jou; – 2 bis pou ranspòte etidyan yo, kote yo te konn peye pi piti 16 dola chak jou pou ale nan inivèsite a, konnya gen bis gratis, yo ap itilize lajan sa Pou lòt bagay; -2 pano ansèy pou identifye inivèsite a; -Yon site internet pou bay enfomasyon sou inivèsite a; -Blog Facebook inivèsite a; -Internet Wifi pou tout etidyan ka fè rechèch yo ak fè devwa yo; – koperasyon ak lot inivèsite nan mond lan tankou inivèsite Sòbòn nan peyi LaFrans ak inivèsite Washington nan peyi USA, kote pwofesè te soti vin fè kou nan inivèsite piblik la mwa pase yo. Travay sa yo ak anpil lot ankò, reyalize nan mwens ke 4 mwa. Ekip ki te la depi plis pase 10 lane, menm yon ansèy yo pat mete nan inivèsite a. Yo te kontante yo sèlman pou fè lajan. Olye moun ki te la yo aplodi, yo peye kèk moun nan Nò pou denigre mesye sa yo, di yo pa gen nivo, yo pa konpetan. Moun Latibonit ki gen lespri, etidyan inivèsite Latibonit yo, fèmen inivèsite piblik Latibonit lan (UPAG), yo mande menm refòm ki ap fèt nan UPNCH la. Minis edikasyon an fenk, mete yon konsey kap dirije inivèsite piblik Latibonit lan la ki gen ladan selman moun Latibonit, men se moun ki te deja andan inivèsite a kom dwayen ak dirèktè. Me sa minis lan ba yo toujou: – yon bis tou nèf; -yon blok sanitè pou yo; fè enfimri pa yo; -30 òdinatè; Bagay sa yo UPNCH te gentan genyen yo deja ak Mesye Joram Vixamar e Joel Michel ki se 2 ansyen etidyan, pitit inivèsite a, ki retounen soti anFrans vin dirije. Nan kasa, detraktè yo ap di Joram ak Joel pa konpetan. Nap fè yo konnen konpetans vle di, lè w nan travay ou, ou bay rezilta. Kidonk, moun ki pa konpetan yo, se sila yo ki te la depi 10 lane ki pa fè anyen. Pito yo te pale de kalifikasyon. Kalifikasyon menm mesye sa yo, yo pami moun ki pi kalifye kap dirije inivèsite nan peyi d’Ayiti. Me sa kifè nou di sa: Joram Vixamar fè yon lisans nan domèn administrasyon ak gouvenans lokal nan inivèsite piblik okap kote li ap dirije konnya, li fè yon metriz nan administrasyon piblik jeneral, yon master nan management public, doktora l nan dwa piblik nan peyi LaFrans. Li se dirèktè pwogram master ekonomi ak kolektivite teritoryal ke limenm li te ekri e enplante nan inivèsite a. Joel Michel preske gen menm pakou an, li aktyelman doktoran tou nan Sòbòn AnFrans. Koman yon moun kalifye? Kisa pou yo te genyen ankò kom nivo? Map raple nou, tout moun kap li mesaj sa, rektè inivèsite leta (Université d’Etat d’Haïti- UEH), Mesye Fritz Deshommes, genyen selman yon metriz nan men l e metriz sa gen dout sou li. Yo pa janm di l pa konpetan, yo pa janm di l pa kalifye. Yo pap di l sa koz li se neg Lwes, li gen li dwa ak pouvwa, li se yon granmoun. Eske yon jèn pa gen dwa dirije? Poukisa oumenm ki jèn ou ale lekòl? Poukisa ou rayi ak jalou yon jèn patèy ou kap avanse? Poukisa oumenm ki granmoun ou voye pitit ou lekòl? Mwen swete nou reflechi epi konprann poukisa nèg nan Lwes pa vle kite se nèg nò kap dirije inivèsite piblik la. Mete nan tèt nou, depi nèg Potoprens kont yon nèg nan Nò se paske li pa pote lajan retounen ba yo. Kidonk, pandan 10 lane ki sot pase yo, nèg Lwes tap byen mennen ak lajan inivèsite piblik okap la, se sa ki koz yo te aplodi ansyen nèg yo malgre yo pat fè yon Ansèy menm pou iniversite a, bagay ki pi senp. Konze yo te fèmen bouch yo pandan 10 lane, malgre inivèsite a pat gen anyen. Men, jodya yo prè pou denigre Joel Michel ak Joram Vixamar ki fè yon revolisyon nan system nan, ki mete master, ki mete tout estrikti pou UPNCH byen mache. Nap vini pou n di bravo ak etidyan UPAG Gonaives yo ki konn kopye epi aba konze nan nò yo. Gonaives ap toujou gen kouran 24/24, yo ap toujou fè kou peye blakawout nan nò. Gonaives ap toujou gen bel bagay, bel wout , men yo ap toujou fè nou leve kont moun ki bon pou nou nan Nò, tankou yo te fè l pou Kristòf, Ozwaldiran, Antenò Fimen, Klod Vixama, elatriye. Men, nou menm etidyan nou pap kite kou sa pase menm menm menm. Moun ki te pran 150 000 goud pou te al kraze inivèsite piblik la madi ki te 13 fevriye, nou vle di nou jou echwe. Etidyan yo te vini lekol jedi 15 ak vandredi 16 fevriye. Nap la lendi pwochen e nap toujou la. Inivèsite a pap fèmen, lap kontinye travay tankou sa te konn fèt. Viv UPNCH! VIV etidyan UPNCH! VIV lajenes! *Jean METELLUS etidyan UPNCH ADM/GL 2 *TET KOLE ETIDYAN UPNCH*

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Copyright © 2023 LakayInfo. Tous droits réservés. Contact : lakayinfo47@gmail.com WhatsApp : +509 36.67.32.49 | Newsphere by AF themes.

En savoir plus sur

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Continue reading